Habitate

Din punct de vedere al biodiversității, ROSPA0026 Cursul Dunării – Baziaș – Porțile de Fier este a treia zonă umedă din sectorul românesc al Dunării, după Delta Dunării și Insula Mică a Brăilei.

ROSPA0026 Cursul Dunării Baziaş-Porţile de Fier include trei habitate de interes comunitar care ocupă suprafețe semnificative la nivel național și European.

 1. 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie de Magnopotamion sau Hydrocharition – habitat ce ocupă suprafeţe mari, de aproape 3200 ha (30%) din suprafaţa ROSPA0026.
 2. 92A0 Zăvoaie cu Salix alba şi Populus albaocupă suprafeţe reduse.
 3. 91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae– ocupă suprafeţe reduse.
 • 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie de Magnopotamion sau Hydrocharition
  • Asociații de Lemnetum minoris Oberd. Ex T Muller și Gors 1960 (Pal. CLASS.): 22.4111 – Identificate în Insula Calinovăț și la Gurile Nerei.
  •  Asociații Lemno-Spirodeletum polyrhizee Koch 1960 (PAL. CLASS.): 22.411, Asociațiile includ plante flotante care se găsesc în apele stagnante sau bălți care au curenți de adâncime slabi. Aria de acoperire a acestor asociații includ balta de pe insula Calinovăț și cele din Divici – Pojejena, Gurile Nerei, Tricule și Dubova.
  • Asociații de Hydrocharitetum morsus ranae van Lanendonck 1935 (PAL. CLASS.): 22.412, identificate la Gurile Nerei și pe Insula Calinovăț.
  • Asociația Ceratophylletum demersi Hild 1956 (PAL. CLASS.) 22.412. Identificată în Insula Calinovăț, în sectoarele inundate temporar.
  • Asociația Salvinio-Spirodeletum Slavnic 1956 (PAL. CLASS.): 22.411, Această asociație include vegetația plutitoare și cea submersă (Hydrocharitetum morsus-ranae, Ceratophyllum demersum ssp. Demersum, Ceratophyllum submersum, Salvinia natans) de la Gurile Nerei, Insula Calinovăț, bălțile Divici-Pojejena și în unele arii de-a lungul Dunării.
  • Asociația Potamogetonetum nodosi (Soo 1960) Segal 1964 (PAL. CLASS.): 22.421. Această asociație include plante acvatice plutitoare și submerse cu rădăcini aflate pe fundul bălților sau în apropierea tărmurilor unde conținutul CaCO2 din apă este variabil. Speciile caracteristice sunt: Potamogeton perfoliatum, Potamogeton crisous, Potamogeton nodosus, Myriophyllum spicatum găsite în zona Divici, Tricule.
  • Asociația Polygonno-Potametum natantis Soo 1964 (PAL. CLASS.): 22.4315, prezentă în Ostrovul Moldova Veche, Pojejena.
  • Asociația Trapetum natantis Karpati 1963 (PAL. CLASS.): 22.4312. Aceste asociații găsesc condiții ecologice favorabile în toate bălțile și lacurile de la Moldova Nouă și Insula Calinovăț, Divici, Pojejena. Specia de Trapa natans este foarte bine reprezentată în  Dunăre, lacuri, în unele bălți și golfuri și la gurile râurilor din ROSPA0026.
  • Asociația Phragmitetum vulgaris Soo 1927 (PAL. CLASS.): 53.112, 53.111. Identificată în lunca Dunării în sectorul Baziaș – Moldova Veche și la vest de Schela Cladovei.
  • Asociația Typhetum angustifoliae Pignatti 1953 și asociația Typhetum latifoliae Lang 1953. (PAL. CLASS.): 53.112, 53.111, identificată în Lunca Dunării între sectorul Baziaș – Moldova Veche.
  • Asociația Glycerietum aquaticae Hueck 1931(PAL. CLASS.): 53.151, identificată în vecinătatea localității Pojejena.
 • 92A0 Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba – prezintă importanță majoră pentru conservare. Identificate între Baziaș și Liuborajdea, ocupă o suprafață de aproximativ 80 ha.
 • 91E0* Păduri aluviale de Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
  • Asociația Salicetum albae Issler 1924 s. l., prezentă în arealul Gurile Nerei, Calinovăț, Divici-Pojejena, Moldova Nouă.
  • Asociația Salici-Populetum (Tx. 1931) Somsak, L. Kubicek, F., 1995, Gurile Nerei, Calinovăț, Divici-Pojejena, Moldova Nouă.